Scroll Top

Общи условия

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Предмет на настоящите общи условия са регулиране на взаимоотношенията между ХАШТАГ УЕБ СТУДИО ЕООД, ЕИК: 204421073 и посетителите на официалния сайт www.hashtag-webstudio.com, чрез достъпа и зареждането на който, всеки посетител се съгласява с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.

II. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО
Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1.Наименование на Дружеството: ХАШТАГ УЕБ СТУДИО ЕООД;
2. Вписване в публични регистри: ЕИК: 204421073;
3. Седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1404, район р-н Триадица, ж.к. Гоце Делчев, ул.Генерал Кирил Ботев, бл. 26Е, вх. А, офис 12
4. Данни за кореспонденция: област София (столица), община Столична, гр. София 1404, район р-н Триадица, ж.к. Гоце Делчев, ул.Генерал Кирил Ботев, бл. 26Е, вх. А, офис 12, e-mail адрес: info@hashtag-wenstudio.com
5. Надзорни органи:
5.1.Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ 15, тел.: 02 940 20 46 факс: 02 940 36 40; e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg: Уеб сайт: www.cpdp.bg.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА
1. Сайтът на ХАШТАГ УЕБ СТУДИО ЕООД предоставя информация за своята дейността, услуги, цени и срокове (където е приложимо).
2. Примерните пакетни услуги и цени са базови и могат да бъдат променяни при искане на официална оферта, според необходимостта на исканата услуга и добавянето или премахването на допълнителни услуги, различни от тези, описани в www.hashtag-webstudio.com.

IV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
1. Всички текстове и изображения в www.hashtag-webstudio.com са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин, без изрично съгласие на ХАШТАГ УЕБ СТУДИО ЕООД.
2. При нерегламентирано използване, копиране, цитиране и препращане към информация ( текстов , изображения и линкове)от сайта на ХАШТАГ УЕБ СТУДИО ЕООД, без искане на предварително одобрение и разрешение се счита за нарушение, за което нарушителят носи наказателна отговорност , според действащото европейско и българско законодателство.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1. ХАШТАГ УЕБ СТУДИО ЕООД спазва изискванията на европейското законодателство, а именно Регламент (ЕС) 2016/679, с която можете да се запознаете ТУК.

VI. ИЗМЕНЕНИЯ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
1. ХАШТАГ УЕБ СТУДИО ЕООД има правото да изменя текстовете по общите положения в настоящите общи условия, като промените влизат в сила от момента на актуализацията им.
2. Всеки потребител се задължава да спазва настоящите условия и да бъде информиран за законосъобразността при подаване на каквато и да е било лична информация по електронен път.

VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
1. ХАШТАГ УЕБ СТУДИО ЕООД не носи отговорност за съдържанието на сайтове, към които предоставя достъп чрез www.hashtag-webstudio.com и не носи отговорност за пропуснати ползи, причинени от каквато и да е било информация, публикувана на www.hashtag-webstudio.com.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
1. Посетителите на www.hashtag-webstudio.com се задължават да спазват етични и морални норми и да не предприемат действия, нарушаващи репутацията на ХАШТАГ УЕБ СТУДИО ЕООД.
2. За неуредените въпроси в настоящите общи условия или възниквали противоречия в информацията се прилагат действащите нормативи и закони на Република България.
3. Настоящите общи условия влизат в сила от 25.05.2018 г. и са задължителни за всички потребители на услугите на ХАШТАГ УЕБ СТУДИО ЕООД и www.hashtag-webstudio.com.